Menu X

Giá trị cốt lõi

Con người và văn hóa làm việc chính là tài sản quan trọng nhất của Tâm Quốc Tế.

PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI

Chúng tôi coi trọng giá trị tiềm ẩn bên trong mỗi người và luôn khuyến khích tạo mọi điều kiện để phát huy năng lực cá nhân một cách tự do và tốt nhất.

PHÁT TRIỂN ĐỐI TÁC

Với Tâm Quốc Tế, chúng tôi coi trọng các mối “quan hệ đối tác” và xây dựng dựa trên sự gắn kết từ lòng tin chứ không đơn thuần là trên cơ sở lợi ích.